De agrarische sector in 2020

7 oktober 2019
Artikel

Hoe ziet de landbouw er vanaf 2020 uit? Een vraag waar men al in de jaren 80 bij stilstond. Op de drempel van dit magische jaartal is deze vraag nog steeds niet volledig beantwoord. 

Portretfoto van Hans Jacobs
Geschreven door:
Hans Jacobs Manager innovatie
Akker

De afgelopen periode bleek maar weer de kracht van de sector die ons van groenten, fruit en een stukje vlees voorziet. De agrarische sector heeft een duidelijke stem en wil wel degelijk bijdragen aan het nog verder verduurzamen. Bewust ‘nog verder’, want in de sector is al jaren bewust aandacht voor duurzaamheid en innovatie. Om een vanuit de overheid beoogd doel te behalen, zijn deze inzet en bereidheid van ondernemers van groot belang. Het is nog onduidelijk hoe zij kunnen voldoen aan de gestelde eisen en voorwaarden op het gebied van duurzaamheid. 
Om de verduurzamingsbeweging in de sector op gang te houden en te ondersteunen, komen er in 2020 verschillende subsidies beschikbaar. Met name ondernemers die kun bedrijf klaar voor de toekomst willen maken en zo vormgeven hoe de agrarische sector zich de komende jaren moet ontwikkelen, komen in aanmerking voor subsidie. Op die manier kan de sector zijn bestaansrecht en plaats in de maatschappij verankeren.

Veehouderij en landbouw

In 2020 zet de regering duidelijk in op het initiëren van een landelijke overgang. Alle agrarische ondernemers die hun bedrijf duurzaam willen voortzetten, moeten in beweging komen om bij te dragen aan klimaat en milieu. Een veelgehoorde oplossing is de omschakeling naar kringlooplandbouw. De gewenste transitie kan echter niet door alleen de landbouw gedragen worden. De overheid is zich ervan bewust dat zo’n transitie betrokkenheid vraagt van de gehele samenleving.

De ondernemer kan de transitie van zijn bedrijf niet alleen bewerkstelligen. Daarom wordt via diverse regelingen budget vrijgemaakt om ondernemers te ondersteunen bij het doen van investeringen of het verkennen van de mogelijkheden voor hun onderneming. De eerste aanzet is de publicatie van een subsidieregeling ter bevordering van brongerichte emissiebeperkende innovaties in stallen die eind 2019 gepubliceerd zal worden.

Bewustwording

Alles begint bij bewustwording van voedselproductie en -consumptie. Meer informatie over de herkomst van voedsel draagt bij aan minder verspilling door consumenten en het maken van bewuste keuzes. Initiatieven om ketens te verkorten, kunnen bijdragen aan deze bewustwording en worden daarom in 2020 ook gestimuleerd met subsidies. Door het verkorten van de keten krijgt de consument meer inzicht in de productie van het product. Aspecten als diergezondheid, -welzijn en -voerherkomst zijn hierbij onmisbaar. Op de langere termijn zal het inzicht leiden tot een bredere acceptatie van de sector en neemt de bereidheid van de consument tot het betalen van een eerlijke prijs, toe.  

Positie van de agrariër in samenwerkingsverband

Een eerste stap richting een eerlijkere prijs van de boer wordt in 2020 gezet door het aanpassen van de nationale mededingingswetgeving. De aanpassing geeft meer duidelijkheid over de positie van de agrariër in samenwerkingsverband. De komst van het wettelijk verbod op oneerlijke handelspraktijken moet ervoor zorgen dat deze zaken straks niet meer voorkomen:

  • het niet tijdig betalen van leveringen, 
  • het op het laatste moment afzeggen van een order van bederfelijke producten en 
  • het laten meebetalen van de boer aan marketing voor zijn product naar de afnemer. 

Klimaat in de land- en tuinbouw

De tuinbouwsector heeft zich met het tekenen van het Tuinbouwakkoord een ambitieuze doelstelling gesteld. Hierin is het doel ‘de glastuinbouwsector in 2040 volledig klimaatneutraal’ vastgelegd. Om de sector te ondersteunen, is er extra budget beschikbaar gesteld voor het programma Kas als Energiebron.
Tien jaar eerder, in 2030, moet het Actieprogramma klimaatadaptatie landbouw gerealiseerd zijn. Het doel hiervan is dat in 2030 alle land- en tuinbouwbedrijven in Nederland voorbereid zijn op veranderingen in het klimaat (neerslagextremen, droogte, hitte en verzilting). Het programma kent verschillende fases. Vanaf 2020 wordt ingezet op de verbetering van het water- en bodemsysteem en de ontwikkeling van robuuste rassen en teeltsystemen. Ook in dit traject zal de overheid met ondernemers met verschillende subsidieregelingen ondersteunen bij innovatie en het doen van de benodigde fysieke investeringen.

Onderwijs en innovatie

Kortom, komend jaar wordt fors ingezet innovatie en dit kan de ondernemer niet alleen. De regering reserveerde daarom een bedrag van € 34 miljoen om te investeren in kennisontwikkeling gericht op voedsel en agrarische innovaties. Het budget komt beschikbaar voor de ontwikkeling van trainings- en opleidingsdoeleinden. Daarnaast wil de overheid onderzoekers en wetenschappers aanmoedigen om meer onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor innovatie in de landbouw. Daarnaast wordt een deel van dit budget specifiek besteed aan onderzoek en kennisontwikkeling op het gebied van voedselverspilling en -verwerking. Ook subsidieregelingen als Praktijkleren en Tel mee met Taal komen in 2020 terug. Voor de sectoren horeca, recreatie en landbouw is extra budget gereserveerd om te zorgen dat meer leerlingen goede begeleiding op een praktijkbedrijf kunnen ontvangen. 

Wilt u meer weten over de subsidiekansen die uw bedrijf in 2020 verder kunnen helpen? Neem dan contact op met Hans Jacobs, manager innovatie, op 073-6465475 of stuur Hans een e-mail.

Ook interessant voor u:

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

Email Hans
Portretfoto van Hans Jacobs
Manager innovatie
Bel
+31736465475
Icoon subsidiescan

Ontdek de subsidiemogelijkheden voor uw bedrijf

Vul de subsidiescan in
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws via onze e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan