Subsidie voor energie- en klimaatinnovaties: DEI+

12 augustus 2019
Artikel

Dat we als Nederland de klimaatdoelstellingen willen halen in 2030 is inmiddels bij iedereen bekend! Maar wist u dat er subsidie beschikbaar wordt gesteld om u als bedrijf te helpen aan deze eisen te voldoen? Binnen de subsidieregeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) kunt u voor projecten gericht op het kosteneffectief reduceren van de CO2-emissie in aanmerking komen voor subsidie.

Foto van Boudewijn Zuijderhoudt
geschreven door:
Boudewijn Zuijderhoudt Consultant innovatie
DEI+

Subsidie voor innovatie

Hieronder vallen ook projecten gericht op innovaties ten behoeve van aardgasloze woningen, wijken en gebouwen, flexibilisering van elektriciteitssystemen, grootschalige elektriciteitsopwekking met zon en/of wind en energie-innovaties. Ook als u niet zelf een innovatie ontwikkelt, kunt u als eerste gebruiker in aanmerking voor de subsidie komen.

DEI+: twee mogelijke opties voor subsidie

Binnen de DEI+ regelingen kunt u voor twee verschillende soorten projecten subsidie aanvragen:

  • Pilotprojecten: Pilotprojecten richten zich op het testen van innovatieve klimaatmaatregelen onder praktische omstandigheden. Ook een deel van de ontwikkeling van uw innovatie kunt u meenemen in een pilotproject.  
  • Demonstratieprojecten: Bij een demonstratieproject kan de eindgebruiker van de ontwikkelde innovatie subsidie aanvragen voor het investeren in en in gebruik nemen van de nieuwe klimaatmaatregel. De eindgebruiker moet eigenaar blijven van de investering en de investering moet na het project door de eindgebruiker gebruikt blijven worden.

Zowel de ontwikkelaar van de innovatie als de (eerste) eindgebruiker kunnen dus in aanmerking komen voor subsidie. Demonstratieprojecten zijn subsidiabel vanuit de DEI+ voor de eerste drie toepassingen in Nederland. Vanaf de vierde toepassing in Nederland kan de subsidie Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie interessant zijn.

Thema’s projectactiviteiten

Alle projecten moeten aansluiten bij één van de volgende thema’s:

  • CO2-reductie industrie/Circulaire economie: De doelgroep van dit thema zijn bedrijven die vallen onder de SBI-code C (Industrie), D (specifiek distributiebedrijven van elektriciteit, aardgas, stroom en gekoelde lucht) en E (winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en saneringen). Projecten die zich richten op CO2-reductie in combinatie met bijvoorbeeld recycling van afval, productie en opslag van waterstof, hergebruik, transport en het opslaan van CO2 komen in aanmerking voor subsidie.
  • Energie-innovatie: Hieronder vallen projecten die zijn gericht op energie-efficiëntie (minder gebruik van energie), hernieuwbare energiebronnen (zoals wind- en zonne-energie) en openbare infrastructuur van elektriciteit, gas en CO2.
  • Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen (alleen pilotstudies); Projecten waarbij binnen één jaar prototypes van innovatieve producten of diensten worden ontwikkeld gericht op de transitie naar aardgasloze woningen, wijken en gebouwen.
  • Flexibilisering van elektriciteitssystemen (alleen pilotstudies): Vanwege toenemende fluctuaties in vraag- en aanbod in ons energiesysteem is flexibiliteit van belang. Binnen dit thema komen projecten in aanmerking die gericht zijn op de opslag en conversie van hernieuwbare opgewekte elektriciteit, het creëren van een flexibele vraag, een CO2-vrij regelbaar vermogen voor het opwekken van energie en flexibiliteit van elektriciteitsnetten. Projecten gericht op ‘groene’ waterstof en geavanceerde informatiesystemen ter ondersteuning van een flexibel elektriciteitsnet komen ook in aanmerking.
  • Grootschalig opwekken van hernieuwbare energie: Subsidie is beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de ruimtelijke inpassing van het grootschalig opwekken van hernieuwbare elektriciteit op land, zee, in gebouwde omgevingen en binnenwateren.

Voorwaarden voor subsidie

Individuele bedrijven of bedrijven in een samenwerkingsverband kunnen subsidie aanvragen. De maximale looptijd van de projecten verschilt per thema. Het subsidiepercentage, dat u als onderneming kunt ontvangen, ligt tussen de 25% en 70% en is afhankelijk van het thema en de activiteiten die u gaat uitvoeren. De maximale subsidie per project is € 6 mln, behalve bij de flexibilisering van het elektriciteitssysteem; hier is het maximum per project € 15 mln. Het project wordt beoordeeld op een aantal criteria, waaronder de kwaliteit van het projectplan, de mate waarin uw project bijdraagt aan de beoogde klimaatdoelstellingen en de mate van innovatie. Hierbij wordt de internationale stand van onderzoek en techniek als maatstaf gehanteerd. De subsidie wordt op volgorde van binnenkomst beoordeeld en per thema wordt een specifiek budget beschikbaar gesteld. Sommige budgetten zijn al opengesteld.

Subsidie aanvragen

Meer weten over de subsidiemogelijkheden voor uw bedrijf? Neem dan snel contact op met Boudewijn Zuijderhoudt, Consultant Innovatie, via telefoonnummer 073 646 53 37 of e-mail Boudewijn.

Ook interessant voor u:

Wilt u meer weten over DEI+? Onze specialist helpt u graag verder!

Mail Boudewijn
Foto van Boudewijn Zuijderhoudt
Consultant innovatie
Bel
073-6465337
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws via onze e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan