Financier uw innovatie met Innovatiekrediet

8 november 2021

Voor baanbrekende innovaties is vaak veel geld nodig. Maar lang niet elke ondernemer heeft de financiële ruimte om de benodigde investeringen te doen. Wilt u alle kansen benutten om uw innovatie van de grond te krijgen? Vraag Innovatiekrediet aan.

Portretfoto van Roy Hoven
Roy Hoven Manager Subsidiefocus
krediet voor innovatie

Wat is Innovatiekrediet?

Met het Innovatiekrediet kunt u financiering ontvangen voor uw innovatieproject. Het gaat hierbij niet om een gift, maar om een lening die u uiteindelijk moet terugbetalen. De hoogte van het krediet hangt af van de grootte van uw onderneming.

 • Klein-mkb: 45% van uw ontwikkelingskosten.
 • Middelgroot-mkb:  35% van uw ontwikkelingskosten.
 • Grote ondernemingen: 25% van uw ontwikkelingskosten.

Het maximale krediet bedraagt € 5 miljoen voor klinische ontwikkelingsprojecten en € 10 miljoen voor technische ontwikkelingsprojecten. Onder ontwikkelingskosten vallen onder andere eigen loonkosten, materialen, afschrijvingen, uitbestedingskosten, reiskosten en kosten van octrooiaanvragen.

In zes stappen Innovatiekrediet aanvragen

Om het Innovatiekrediet aan te vragen, moet u zes stappen doorlopen:

1. Oriënteren
Voorafgaand aan uw aanvraag levert u een beknopt omschreven projectidee aan in een quickscan. Op basis hiervan informeert een adviseur van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) u over uw kansen op toekenning en geeft eventueel advies over hoe u die kansen kunt vergroten.

2. Aanvragen Innovatiekrediet
Het aanvragen van het Innovatiekrediet kan het hele jaar door, zolang het budget dit toelaat. Een aanvraag bestaat uit drie plannen.

 • Businessplan
  In dit plan beschrijft u de marktomvang, concurrentiepositie (zoals unique selling points), de waarde voor de klant en het verdienmodel. Het is belangrijk om deze gegevens zo veel mogelijk met cijfers te onderbouwen.
 • Projectplan
  U beschrijft het project met een analyse van de status van de techniek, de technische haalbaarheid en het innovatieve karakter van uw idee. Een technische risicoanalyse leidt tot een systematisch projectplan met duidelijke, tussentijds meetbare mijlpalen.
 • Financieringsplan
  U levert een projectbegroting aan (volgens IK-voorschrift/financial format) en een verduidelijking van de benodigde financiën in een kasstroomoverzicht. Dit tot aan aflossing van het krediet en alle financieringsbronnen.

Naast deze plannen vult u ook de internationale MKB-toets in. U voegt de uitkomst van de toets als bijlage toe.

3. Beoordelen aanvraag
Na ontvangst van uw aanvraag controleert RVO de volledigheid ervan. Als de aanvraag compleet is, volgt een intakegesprek met een projectadviseur van RVO om uw plannen kort toe te lichten en vragen te beantwoorden. Op basis van deze informatie beoordeelt RVO of het project past binnen de doelstelling van de regeling. Is dit het geval, dan werkt u de aanvraag verder uit, voordat deze naar een externe adviescommissie gaat. Deze commissie brengt ook advies uit. Op basis van dit advies en de eerste beoordeling neemt RVO een definitief besluit.

4. Verkrijgen pandrecht
Bij toekenning stelt RVO een beschikking en een pandakte op. Hierdoor verkrijgt RVO het eerste pandrecht op alle materiële en immateriële activa die in het kader van het project ontstaan. Dit pandrecht geldt ook op alle immateriële activa die voortbouwen op de met het krediet ontwikkelde technologie. In bepaalde gevallen kan RVO ook een eerste pandrecht vragen op bestaande of al aanwezige activa die cruciaal zijn voor de uitvoering van het project. In het geval van een meerderheidsaandeelhouder en/of bepalende grootaandeelhouder(s) kan RVO ook nog als voorwaarde stellen dat deze borg staan voor het nakomen van al uw financiële verplichtingen. Alleen als u aan deze voorwaarden voldoet, keurt RVO de aanvraag goed.

5. Uitvoeren
Bij de toekenning van het Innovatiekrediet stelt RVO de voorgestelde projectbegroting vast. Deze is ingedeeld in rapportageperiodes. Het einde van een rapportageperiode valt meestal samen met een mijlpaal in het projectplan. Na elke afgesproken rapportageperiode (meestal zes à twaalf maanden) moet u een voortgangsrapportage opstellen, volgens het ‘Model voortgangsverslag kredieten’. Op basis van deze rapportage kan het projectplan en/of de begroting eventueel worden bijgesteld. RVO bespreekt de rapportage met u tijdens een bedrijfsbezoek. Na de eindrapportage volgt de vaststelling van het totaalkrediet en de aflossing.

6. Aflossen
Na afloop van het project moet u het krediet en de berekende rente terugbetalen. Binnen dertien weken na de laatste periode levert u een eindrapportage op, waarna u vaststelling aanvraagt. Na afronding van het project en ontvangst van de eindrapportage stelt RVO het krediet vast en start u met aflossen.

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd in het Innovatiekrediet? De consultants van Subsidiefocus kunnen u gedurende het gehele traject begeleiden, van uw aanvraag tot en met de aflossing van het Innovatiekrediet. Zo kunt u zich focussen op dat wat écht belangrijk is: uw innovatie. Neem contact op met Roy Hoven via telefoonnummer 073-6465475 of stuur Roy een mail.

Op de hoogte blijven van het laatste subsidienieuws? Schrijft u zich dan in voor onze e-mailnieuwsbrief.

Wilt u meer weten over Innovatiekrediet? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Roy
Portretfoto van Roy Hoven
Manager Subsidiefocus
Bel
+31622464517
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste subsidienieuws
Meld u direct aan