Samen werken aan gezonde toekomst boer? Nu met subsidie

21 december 2021

Om de landbouw in Nederland toekomstbestendig te maken mét een degelijke positie voor de boer is er een nieuwe subsidieregeling: Samenwerken aan groen-economisch herstel. Wilt u als landbouwer samen met andere partijen werken aan een gezonde toekomst voor de boer? Dan is deze regeling interessant!

Portretfoto van Celine Huiskamp
Geschreven door:
Celine Huiskamp Consultant innovatie
handdruk boeren

Subsidie voor samenwerken aan groen-economisch herstel

Via de nieuwe en eenmalige subsidieregeling Samenwerken aan groen-economisch herstel kunt u subsidie aanvragen voor het ontwikkelen van opschaalbare vernieuwingen. Deze moeten gericht zijn op economisch herstel en/of transitie naar een duurzame, toekomstbestendige landbouw die op zijn beurt weer bijdraagt aan het behalen van klimaat- en milieudoelen.

Een project moet bestaan uit de ontwikkeling van een nieuw schaalbaar initiatief dat bijdraagt aan het economisch herstel van en de transitie naar een duurzame, toekomstbestendige landbouw. Het project moet aansluiting vinden bij minimaal een van de volgende onderwerpen:

A. Samenwerking in duurzame, toegevoegde waardeketens
Het ontwikkelen van een duurzame, toegevoegde waardeketen die zich richt op de productie van landbouwproducten tot een marktrijpconcepten en die leidt tot de handel en afzet ervan.

Het budget bedraagt € 3 miljoen.

B. Samenwerking in innovatieve digitalisering
Het ondersteunen van innovatieve digitalisering van:

  • data-gedreven KPI’s als hulpmiddel voor handel in en afzet van landbouwproducten. Naleving van de principes van de kringlooplandbouw is vereist.
  • natuurinclusieve teeltsystemen die bijdragen aan nieuwe verdienmodellen.

Het budget bedraagt € 3 miljoen.

C. Samenwerking in gebiedsgerichte pilots
De pilots draaien om de ontwikkeling van:

  • regionale verdienmodellen gericht op de afzet van landbouwproducten die bijdragen aan klimaatmitigatie, verbetering van bodembeheer, biodiversiteit en kringlooplandbouw.
  • koolstofvastlegging in de bodem als verdienmodel voor koolstoflandbouw, het verminderen van de bodemverdichting en maatregelen die inspelen op klimaatverandering.

Het budget bedraagt € 4 miljoen.

D. Samenwerking in sectorale initiatieven
De initiatieven moeten plaatsvinden binnen de landbouw en zijn gericht op het ontwikkelen van duurzame verdienmodellen. Dit kunnen bijvoorbeeld nieuwe producten, processen of marktconcepten zijn, maar ook projecten gericht op het verbeteren van het milieu. Het doel hiervan is de versterking van de regierol van de primaire sector bij het verduurzamen van het voedselsysteem.

Het budget bedraagt € 3 miljoen.

E. Samenwerking in managementmaatregelen stikstof
Het ondersteunen van samenwerkingsverbanden bij de toepassing van maatregelen ter beperking van ammoniakemissie.

Het budget bedraagt € 2 miljoen.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie

Binnen elk thema wordt gezocht naar brede samenwerkingsverbanden. Alle belanghebbenden binnen bijvoorbeeld een keten of sector moeten vertegenwoordigd zijn. De subsidieregeling stelt daarom per thema specifieke eisen aan het samenwerkingsverband. Zo moeten er bij projecten gericht op sectorale initiatieven minimaal twintig landbouwers betrokken zijn en minimaal één coördinator.

Omdat de projecten binnen deze openstelling erg van elkaar kunnen verschillen, lopen ook de te ontvangen subsidiebedragen sterk uiteen. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de doelstelling van het initiatief en de subsidiepercentages zijn afhankelijk van de te maken kosten.

Voor projecten onder categorie C moet u minimaal € 300.000 subsidie aanvragen. U kunt maximaal € 2.000.000 subsidie toegekend krijgen. Voor de overige categorieën geldt een minimale omvang van € 100.000 aan subsidiabele kosten en een maximaal toe te kennen subsidiebedrag van € 500.000.

Let op: de projecten moeten uiterlijk 31 december 2024 gerealiseerd zijn. Uitstel is níet mogelijk. Een subsidieaanvraag moet dan ook logisch haalbaar zijn binnen de gestelde looptijd van de regeling. Alle ingediende projectvoorstellen worden beoordeeld op effectiviteit, haalbaarheid, efficiëntie en innovatie. De totaalscore bepaalt of u subsidie ontvangt. Alle subsidieaanvragen moeten uiterlijk 14 februari 2022 ingediend zijn.

Meer weten?

Wilt u weten of uw samenwerkingsproject in aanmerking komt voor de subsidie Samenwerken aan groen-economisch herstel? Neem contact op met Celine Huiskamp, consultant innovatie, via telefoonnummer 073-6465321 of stuur Celine een e‑mail

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste subsidienieuws? Schrijft u zich dan in voor onze e‑mailnieuwsbrief.

Wilt u meer weten over de regeling samenwerken aan groen-economisch herstel? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Celine
Portretfoto van Celine Huiskamp
Consultant innovatie
Bel
+31647928531
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste subsidienieuws
Meld u direct aan