Subsidie voor samenwerking duurzame innovatie landbouw in Zuid-Holland

11 februari 2019

Bent u landbouwer in de provincie Zuid-Holland en wilt u samen met een andere partij innovaties ontwikkelen en testen om de landbouw- en voedselketen te verduurzamen? Dan geeft deze nieuwe subsidieopenstelling uit het Plattelands Ontwikkelings Programma (POP3) uw project wellicht een extra steuntje in de rug.

Portretfoto van Hans Jacobs
geschreven door:
Hans Jacobs Manager innovatie
Akker

Subsidie voor duurzame samenwerking in de landbouw

Tot en met 10 april 2019 kunt u een subsidieaanvraag indienen voor het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) samenwerking voor innovatie in Zuid-Holland. Samenwerkingsverbanden die projectmatig werken aan het uitvoeren van een innovatieproject voor grondgebonden landbouw komen hiervoor in aanmerking. Ook kunt u subsidie aanvragen voor het oprichten van het samenwerkingsverband. Een samenwerkingsverband moet altijd bestaan uit minstens één grondgebonden landbouwer en een partij uit de landbouw- of voedselketen (een niet-landbouwer). Onder grondgebonden landbouwers vallen melkrundveehouderijen, akkerbouwers, opengrondgroenteteelt, bollenteelt, vollegrondtuinbouw en fruit(boom)teelt.

Voorwaarden aanvraag subsidie

Het beoogde innovatieproject moet aansluiten bij minstens één van onderstaande thema’s:

  • verschuiving van de bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaardestrategie, met nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen of meerwaardecreatie;
  • beter beheer van productierisico’s, versterking van de positie van de primaire producent in de handelsketen of het verminderen van marktfalen;
  • maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als resultaat een vermindering van de emissie van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlaktewater en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen;
  • behoud en versterking van de biodiversiteit en de omgevingskwaliteit.

Subsidie aanvragen

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de samenstelling van de verwachte kosten. Voor productieve investeringen geldt een subsidiepercentage van 40%. Voor niet-productieve investeringen geldt een percentage van 70 tot 100%; afhankelijk van de uitvoering van het samenwerkingsproject of oprichting samenwerkingsverband. Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moet het aanvraagbedrag minimaal € 200.000 bedragen. Aanvragen worden beoordeeld op basis van kwaliteit en krijgen een puntenscore op basis van mate van innovatie, effectiviteit, haalbaarheid en efficiëntie. In totaal is er € 4 miljoen beschikbaar gesteld voor deze regeling.

Heeft u plannen om in samenwerking te werken aan innovatie? Neem contact op met Hans Jacobs, manager innovatie, via telefoonnummer 073-6465475 of mail Hans. Hij adviseert u graag over de subsidiemogelijkheden en de voorwaarden van een succesvolle subsidieaanvraag.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

Mail Hans
Portretfoto van Hans Jacobs
Manager innovatie
Bel
073-6465475
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws via onze e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan