Vanaf 1 december landelijke investeringssubsidie voor alle landbouwers

24 oktober 2022

De investeringsregeling voor landbouwers was vorig jaar heel populair. Reden om de subsidie opnieuw open te stellen. De regeling was eerder bekend onder de naam Investeren in Groen economisch herstel, nu wordt dat Investeringsregeling POP3+. Inhoudelijk zijn er ook enkele wijzingen.

monitoren maisveld

Investeringsregeling POP3+

De subsidieregeling Investeren in groen en economisch herstel werd begin 2022 met maar liefst 60% overtekend. Het liet zien hoe groot de vraag is naar ondersteuning bij modernisatie en innovatie op het landbouwbedrijf. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft daarom besloten de Investeringsregeling nog een keer open te stellen. Het budget is dit keer afkomstig uit de rijksgelden die over zijn van het POP3-programma. De spelregels zijn op een aantal punten aangepast, maar de essentie blijft gelijk. De subsidie is bedoeld voor landbouwers die via een fysieke investering willen innoveren of moderniseren.

Spelregels POP3+

U kunt uw aanvraag indienen van 1 december 2022 tot 31 januari 2023. Alle investeringen die zijn weergegeven op de Investeringslijst komen in aanmerking. De investeringen zijn verdeeld over de volgende categorieën:

  • precisielandbouw en smart farming: investeringen in (datagedreven) plaats-, dier- of plantspecifieke systemen voor monitoring, behandeling en/of toediening. De systemen zijn bedoeld om agrarische bedrijfsprocessen te ondersteunen;
  • digitalisering: investeringen in datagedreven sensor- en analysesystemen, zoals beslissingsondersteunende modellen. Ook investeringen in AI, robotica en/of autonome mechanisatie die agrarische (bedrijfs-)processen ondersteunen komen in aanmerking;
  • water, droogte, verzilting: investeringen in een verbeterde omgang met grondwater, oppervlaktewatergebruik en de waterhuishouding van het eigen bedrijf. De investeringen moeten bijdragen aan verhoging van de waterkwaliteit, verbetering van de waterhuishouding, het tegengaan van verdroging en/of het tegengaan van verzilting van de bodem;
  • duurzame bedrijfsvoering: investeringen in aanpassingen aan bedrijfsgebouwen voor het gebruik van mestvergistingsinstallaties en mechanische mestafscheiding, machines, installaties en apparatuur. Dit moet bijdragen aan klimaatmitigatie, klimaatadaptatie en het verbeteren van biodiversiteit en bodemkwaliteit;
  • natuur-inclusieve landbouw en kringlooplandbouw: investeringen in machines, plant- en zaaigoed, installaties voor opslag en verwerking en opslag- en verwerkingsplaatsen. Doel is optimaal gebruikmaken van de natuurlijke omgeving zonder hierin schade aan te brengen. Negatieve effecten op water, bodem en lucht worden verkleind.

Per categorie is bepaald welke investeringen in aanmerking komen voor subsidie. Elke investering heeft een score gekregen. Hoe hoger deze score, des te hoger de investering eindigt tijdens de beoordeling.

Hoogte subsidie

De te verkrijgen subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten. In deze ronde wordt er geen onderscheid gemaakt voor jonge landbouwers. De  hoogte van de subsidie is minimaal € 20.000 en maximaal € 150.000. De beoordeling van de aanvragen vindt plaats per categorie. Doet u voor twee categorieën een aanvraag en wordt er slechts één aanvraag ingeloot? Dan moet deze aanvraag los minimaal € 20.000 omvatten. Het beschikbare budget van € 14 miljoen wordt evenredig over de investeringscategorieën verdeeld.

Let op: u kunt geen subsidie aanvragen voor twee identieke machines.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de Investeringsregeling POP3+? Neem dan contact op een van onze consultants, via telefoonnummer 073 64 65 475 of stuur een e-mail naar info@subsidiefocus.nl