Subsidies

Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)

Subsidie voor milieu- en diervriendelijke stallen

Bent u eigenaar van veestallen en neemt u deel aan de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV), dan kunt u gebruikmaken van fiscaal voordeel via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) én de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Een MDV-stal is een stal waarbij tijdens het ontwerp extra aandacht is besteed aan een aantal specifieke thema’s met betrekking tot onder andere dierwelzijn, diergezondheid en ammoniak. Een MDV-stal heeft een lagere milieubelasting dan een gangbare stal en draagt daardoor bij aan verduurzaming van de veehouderij.

MDV is een toetsingsinstrument om te bepalen of de stal die u wilt gaan bouwen duurzaam genoeg is om in aanmerking te komen voor het certificaat MDV. Voldoet uw te bouwen stal aan de gestelde criteria, dan komt uw te investeren bedrag in aanmerking voor de MIA en Vamil. Het te behalen voordeel is afhankelijk van het door u gekozen houderijsysteem. Het percentage MIA is doorgaans 27%. Kiest u echter voor bijvoorbeeld melkveehouderij met weidegang, dan bedraagt dit percentage 36%. Het percentage Vamil is 75%.

Om na te gaan of uw bouwplannen voldoen aan de MDV-eisen worden uw bouwplannen beoordeeld aan de hand van zeven thema’s: ammoniakemissie, dierwelzijn, diergezondheid, klimaat, fijnstof emissie, inpassing in de omgeving en brandveiligheid. Onze consultants kunnen snel nagaan of uw plan voldoet aan de gestelde eisen.

De bouw of verbouw van een stal is een grote onderneming waarbij veel verschillende zaken uw aandacht vragen als veehouder. Subsidiefocus kan een deel van de zorgen uit handen nemen door uw maatlattraject te begeleiden. Wij hebben ruime ervaring in het begeleiden van dergelijke trajecten en vormen hierin uw perfecte partner.

Gerelateerde branches

  • Koeien in agrarisch landschap

    Agro

    De veehouderij kent vele uitdagingen. Schaalvergroting zet door en prijzen staan onder druk. Innovatie is van essentieel belang.

  • Aardbeien op lopende band

    Agri en Food

    Nederland loopt in de sector Agri en Food voorop op het gebied van kennis en innovatie. De sector wil deze leidende positie vasthouden en uitbouwen.

Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws via onze e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan